Your cart

View Cart

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


  ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชื่อผู้แต่ง : อ.ชาตรี เกิดธรรม

สำนักพิมพ์ : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : (18.5 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 180 หน้า
ราคา/ชุด : 85 บาท
รหัสสินค้า : 9786164128002
 
จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเป้าหมายสำคัญของผู้เรียน
2. มีการนำเสนอหัวข้อในการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะอย่างครบถ้วน เช่น จุดประสงค์ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีทำ ตารางบันทึกผล และคำถามท้ายกิจกรรม
3. มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจ โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ท้ายหน่วย  ซึ่งประกอบด้วยการตอบคำถาม โยงเส้น และปรนัย เพื่อทบทวนความเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ
4. มีโครงงานบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5. ใช้ภาพและเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัย
6. มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัด จำนวน 80 ข้อ เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสำคัญในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนในวิชาที่เรียนว่า มีความรู้ ความสามารถมากหรือน้อยในระดับชั้นนั้น ๆ

ราคา : : 85 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  95

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1 (ฉบับใบประกันฯ)

  53

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  115

 • Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  90