Your cart

View Cart

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

 แจ้งวัน  ปิด - เปิด  ทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์

Read..

More..

หนังสือใหม่

ฉบับใบอนุญาตฯ

ฉบับใบประกัน

ข่าวสารและบทความ

ติดตามข่าวสารและบทความของ สสร.

จัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) ได้จัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิทยากร ท่าน ดร.กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

อ่านต่อ

Coming Soon

 

 

 

 

 

 

สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ คือ หน้าที่ของพวกเรา สสร.

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่ผลิตภัณฑ์แบบเรียนสื่อการเรียนการสอนสำหรับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างเสริมความรู้สึกรักในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้