Your cart

View Cart

เกี่ยวกับเรา

 


 

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2552 โดย ดร.สมเจตน์ สัตยกิจขจร ซึ่งแรกเริ่มดำเนินธุรกิจจัดตั้งเป็นสถาบันกวดวิชา ต่อมาสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบ การศึกษา ของเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับเด็กปฐมวัยทั่วประเทศที่จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีมี คุณภาพที่เหมาะสม กับพัฒนาการของเด็ก จึงได้เริ่มการจัดทำตำราทางวิชาการ ผลิตและจัดจำหน่าย หนังสือระดับชั้นอนุบาล ที่มุ่งเน้นพัฒนาการสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยขึ้นตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบสนองการใช้สื่อจาก คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและ บุคคลทั่วไปอย่างมาก

 

นอกจากนี้ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ในหลักสูตรการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน จึงดำเนินการเป็นสถาบันฝึกอบรมทางวิชาการด้านการศึกษาที่สนอง ตอบต่อบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครูผู้สอน ผู้เรียน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการศึกษา

 

วิสัยทัศน์

 บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด  มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความ

เป็นเลิศให้แก่ผลิตภัณฑ์แบบเรียนสื่อการเรียนการสอนสำหรับเยาวชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

และสร้างเสริมความรู้สึกรักในการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

พันธกิจ

 

พันธกิจต่อสถานศึกษา

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการต่อสถานศึกษาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาและทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพ
และจริยธรรม

พันธกิจต่อคู่แข่งขัน

เคารพในการแข่งขันอย่างใสสะอาด โปร่งใส และจะไม่ทำการแข่งขันโดยการใส่ร้ายคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ รวมทั้งจะทำการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และไม่ทำการสร้างศัตรูในทางธุรกิจกับ
คู่แข่งขัน

พันธกิจต่อคู่ค้า

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผสมผสานประโยชน์ และดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกันและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว

 

พันธกิจต่อพนักงาน

มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ ในการให้บริการอีกทั้งจะดูแลให้พนักงานหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกค้า และสถานศึกษา อีกทั้งจะดูแลและรักษาพนักงานที่ดี มีคุณภาพ ไว้กับองค์กรในระยะยาว