Your cart

View Cart

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)


 ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

ชื่อผู้แต่ง : ธนสาร บัลลังก์ปัทมา

สำนักพิมพ์ : บริษัท  สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้  (สสร.)  จำกัด
ขนาดรูปเล่ม :  (18.5 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 124 หน้า
ราคา/ชุด :  75 บาท
รหัสสินค้า :  9786166581508
จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ
1. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (EL: Experiential Learning)
2. มีแบบฝึกหัดครบตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 และสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย และวรรณคดีและวรรณกรรม
3.  รูปแบบแบบฝึกหัดมีทั้งการคัดลายมือ การโยงเส้นให้สัมพันธ์กัน การเขียน การเติมคำ การตอบคำถามจากการอ่าน และการเลือกตอบ ซึ่งช่วยฝึกนักเรียนในทุกด้าน และมีแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ เป็นแบบเลือกตอบ (ปรนัย) 

ราคา : : 75 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3 (ฉบับใบประกันฯ)

  70

 • หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  75

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)

  85

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 (ฉบับใบอนุญาต)
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1 (ฉบับใบอนุญาต)

  65