Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับใบอนุญาตฯ)


จุดเด่นหนังสือ 

1. จัดเนื้อหาครบตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 สาระ ได้แก่ สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
สามรารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ภายในเล่มใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ภาพประกอบเนื้อหาดึงดูดสายตา
ใช้ภาพอธิบายเนื้อหาเพื่อกระตุ้นการจดจำของเด็กในวัยนี้ รูปเล่มมีสีสันสดใส
เหมาะสำหรับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
2. เพิ่มเติมคำศัพท์อ่านง่าย ความรู้เสริมบทเรียน และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให้นักเรียนได้หาความรู้เสริมในเนื้อหาที่สนใจ
 
3. สรุปเนื้อหาการเรียนแต่ละบท และสรุปเนื้อหาโดยรวมของแต่ละหน่วย พร้อมคำถามคิดวิเคราะห์
นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือกระ
ทำ (กิจกรรม Active Learning)

ราคา : : 85 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)

  95

 • หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)

  85

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 (ฉบับใบอนุญาต)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1 (ฉบับใบอนุญาต)

  110

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  95