Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับใบอนุญาตฯ)


 ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชื่อผู้แต่ง : ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์

สำนักพิมพ์ : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : (18.5 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 16หน้า
ราคา/ชุด : 95 บาท
รหัสสินค้า : 9786167768335
จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ
1. ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ใช้รูปแบบการจัดทำหนังสือให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะความรู้ 5Es ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. มีการนำเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับกิจกรรมบูรณาการที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ใช้ภาพในการอธิบายความหมายและใช้เนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัย

ราคา : : 95 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  80

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  85

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  90

 • Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  105