Your cart

View Cart

จัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)  ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่)   ได้จัดอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โดยวิทยากร  ท่าน ดร.กิ่งแก้ว  ใหม่สุวรรณ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป