Your cart

View Cart

ศิลปะอาเซียน เล่ม 3


  จุดเด่น : เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี

   ของประเทศสมาชิกอาเซียน

- การเสริมสร้างจินตนาการและฝึกความคิดสร้างสรรค์

   ให้กับผู้เรียนด้วยการระบายสี ทำให้เกิดสมาธิ และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ

   มัดเล็ก

- สอดคล้องกับคุณลักษณะปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน

   ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัมคมและสติปัญญา

ราคา : : 55 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • อ่านอังกฤษ เล่ม 1
  อ่านอังกฤษ เล่ม 1

  49

 • แรกรู้สู่อาเซียน เล่ม 2
  แรกรู้สู่อาเซียน เล่ม 2

  49

 • สนุกคิด คณิตศาสตร์ เล่ม 2
  สนุกคิด คณิตศาสตร์ เล่ม 2

  49

 • หนังสือ คณิตศาสตร์ เล่ม 1
  หนังสือ คณิตศาสตร์ เล่ม 1

  49