Your cart

View Cart

ศิลปะอาเซียน เล่ม 1


  จุดเด่น : เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

- การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี

   ของประเทศสมาชิกอาเซียน

- การเสริมสร้างจินตนาการและฝึกความคิดสร้างสรรค์

   ให้กับผู้เรียนด้วยการระบายสี ทำให้เกิดสมาธิ และช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ

   มัดเล็ก

- สอดคล้องกับคุณลักษณะปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน

   ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัมคมและสติปัญญา

ราคา : : 55 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • ศิลปะคุณธรรมวันสำคัญ เล่ม 1
  ศิลปะคุณธรรมวันสำคัญ เล่ม 1

  49

 • คัดพยัญชนะอังกฤษ A-Z
  คัดพยัญชนะอังกฤษ A-Z

  49

 • ศิลปะอาเซียน เล่ม 3
  ศิลปะอาเซียน เล่ม 3

  55

 • คุณธรรมนำความรู้ เล่ม 1
  คุณธรรมนำความรู้ เล่ม 1

  45