Your cart

View Cart

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)


รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)

ชื่อผู้แต่ง : 

1. ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ

2. อ. ไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์

3. อ. ชูชื่น พงษ์ดี

สำนักพิมพ์ : บริษัท  สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้  (สสร.)  จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :   18.5 x 25.5 ซม.

จำนวนหน้า :   180 หน้า

ราคา/ชุด :   85 บาท

รหัสสินค้า :  9786167768137

 

จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ

1. มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเข้าใจในเรื่อง ความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต  และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ  ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  การติดเชื้อเอดส์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลัดในลักษณะผสมผสาน การเล่นกีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบุคคลและประเภททีม  ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ โรคติดต่อสำคัญที่ระบาดในปัจจุบันวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ  สารเสพติด การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ครบถ้วนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. มีรูปเล่มสวยงาม ทันสมัย การจัดวางหัวข้อแบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย สีสันที่สดใสแต่เน้นให้เด็กอ่านได้สบายตา ช่วยถนอมสายตาเด็ก ภาพประกอบเนื้อหาชัดเจน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดี และกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียนของผู้เรียน

3. มีไอคอนที่ส่งเสริมทักษะให้แก่เด็ก ได้แก่ เติมความรู้ หนูฉลาดคิด เรื่องสุขภาพที่ควรใส่ใจ ปลอดภัยเมื่อใกล้หมอ คำศัพท์น่ารู้ และแหล่งข้อมูลเพิ่มความรู้ ที่เป็นความรู้เพิ่มเติมนอกจากเนื้อหาในบทเรียน

4. มีกิจกรรมท้ายบทเรียน ซึ่งประกอบด้วย ถาม-ตอบ ย้ำความรู้ กิจกรรมพัฒนาความรู้ Active Leaning เน้นให้เด็กลงมือปฎิบัติจริง

ราคา : : 85 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  90

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  75

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)

  95

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  75