Your cart

View Cart

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


 ชื่อหนังสือ : แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ชื่อผู้แต่ง : อ.ชาตรี เกิดธรรม

สำนักพิมพ์ : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ขนาดรูปเล่ม : (18.5 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 180 หน้า
ราคา/ชุด : 85 บาท
รหัสสินค้า : 9786164123007
จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเป้าหมายสำคัญของผู้เรียน
2. มีการนำเสนอหัวข้อในการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะอย่างครบถ้วน เช่น จุดประสงค์ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีทำ ตารางบันทึกผล และคำถามท้ายกิจกรรม
3. มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจ โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ท้ายหน่วย ซึ่งประกอบด้วยการตอบคำถาม โยงเส้น และปรนัย เพื่อทบทวนความเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ
4. มีโครงงานบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5. ใช้ภาพและเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัย
6. มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัด จำนวน 80 ข้อ เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสำคัญในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนในวิชาที่เรียนว่า มีความรู้ ความสามารถมากหรือน้อยในระดับชั้นนั้น ๆ

ราคา : : 85 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)

  105

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)

  95

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 (ฉบับใบอนุญาต)
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 (ฉบับใบอนุญาต)

  75

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับใบประกันฯ)

  59