Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2 (ฉบับใบอนุญาต)


ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2

ชื่อผู้แต่ง : ยศยา เชาวลิตรธำรง

สำนักพิมพ์ : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :  (19 × 26 ซม.)

จำนวนหน้า : 208 หน้า

ราคา/ชุด : 105 บาท

รหัสสินค้า : 9786167768540

จุดเด่นหนังสือ :

1.หนังสือเรียนจัดทำขึ้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับระดับชั้น ฝึกทักษะกระบวนการคิด เรียนรู้เนื้อหาสาระ ที่บูรณาการกับชีวิตจริง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ตามหลักสูตร

2.หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 มี 6 หน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย การทบทวนความรู้ เนื้อหา กิจกรรมระหว่างเรียน กิจกรรมเสริมทักษะ สรุปสาระสำคัญ และกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้

3.หนังสือเรียนเนื้อหาทันสมัย ใช้ภาพอธิบายความหมาย จัดอาร์ตน่าสนใจ ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ถูกต้อง โดยยึดสำนักงานราชบัณฑิต สรุปสาระสำคัญครบทุกเนื้อหา กิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้แบบ Active Learning และคำถามชวนคิด เป็นคำถามที่สั้นๆไม่ยากจนเกินไป เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนเชิงสร้างสรรค์

 

ราคา : : 105 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  95

 • หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ฉบับใบประกันฯ)

  85

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  115

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  85