Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบอนุญาตฯ)


 สำนักพิมพ์ : บริษัทสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

ขนาดรูปเล่ม : 18.5 x 25.5 ซม.

จำนวนหน้า : 196 หน้า
ราคา/ชุด : 85 บาท
รหัสสินค้า : 9786167768632
จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ
1. จัดเนื้อหาครบตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) การออกแบบสวยงามมีความเหมาะสมกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 เสริมสร้างการเรียนรู้และจินตนาการ ข้อมูลมีความทันสมัย ไม่ล้าหลัง
2. เน้นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นใกล้ตัวนักเรียน และเข้าถึงสิ่งแวดล้อม
3. สรุปเนื้อหาการเรียนโดยรวมของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมคำถามคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (กิจกรรม Active Learning) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิดและการลงมือกระทำ

ราคา : : 85 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  70

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  75

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  75

 • หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  80