Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับใบอนุญาตฯ)


ชื่อผู้แต่ง : ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์

สำนักพิมพ์ : บริษัท  สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้  (สสร.)  จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :    (18.5 x 25.5 ซม.) 

จำนวนหน้า :   168 หน้า

ราคา/ชุด :   95 บาท

รหัสสินค้า :  9786167768335

 

จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ

1. จัดเนื้อหาครบตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เนื้อหาตรงประเด็น เน้นภาพประกอบเนื้อหาเพื่อเพิ่มความเข้าใจ จัดรูปแบบเล่มสบายตา เนื้อหาเป็นสัดส่วนและมีความทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

2. เพิ่มไอคอนเสริม รู้ไว้ใช่ว่าเพื่อเสริมเนื้อหานอกบทเรียนที่อธิบายเจาะลึกเนื้อหาหลัก ฉลาดรู้ ฉลาดคิดเพื่อจุดประกายความคิดด้วยคำถาม กิจกรรมพัฒนาทักษะแทรกในเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและฝึกการทำงานกลุ่ม

3. สรุปเนื้อหาโดยรวมของแต่ละหน่วย พร้อมคำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้และโครงงานบูรณาการหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะการคิดตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

ราคา : : 95 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.4 (ฉบับใบประกันฯ)

  75

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 (ฉบับใบประกันฯ)

  95

 • หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Merry Team ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4