Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 (ฉบับใบอนุญาต)


 ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

 

ชื่อผู้แต่ง : ธนสาร บัลลังก์ปัทมา และนวกชมณ อุราโรจน์

สำนักพิมพ์ : บริษัท  สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้  (สสร.)  จำกัด
ขนาดรูปเล่ม :  (18.5 x 25.5 ซม.) 
จำนวนหน้า : 72 หน้า
ราคา/ชุด :  55 บาท
รหัสสินค้า :  9786167768694
จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ
1. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (EL: Experiential Learning)
2. จัดเนื้อหาครบตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 ตัวอักษรขนาดเหมาะสมกับช่วงวัย มีภาพประกอบที่สอดคล้องกับวรรณคดีหรือวรรณกรรมในเล่ม
3.  มีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน เรียนรู้คำ จำความหมาย ที่สรุปคำศัพท์ยากในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และมีฝึกอ่านเพิ่ม เสริมปัญญา ให้นักเรียนฝึกอ่าน
4. จบเนื้อหาแต่ละหน่วยจะมีคำถามทบทวนชวนคิด กิจกรรมเสริม เพิ่มการเรียนรู้ และกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้จากการเรียนและฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

ราคา : : 55 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  85

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2 (ฉบับใบประกันฯ)

  65

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบอนุญาตฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบอนุญาตฯ)

  75

 • Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  105