Your cart

View Cart

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบอนุญาตฯ)


ชื่อผู้แต่ง : อ.วิจิตรา    คำยัง

สำนักพิมพ์ : บริษัท  สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้  (สสร.)  จำกัด

ขนาดรูปเล่ม :   18.5 x 25.5 ซม.

จำนวนหน้า :   114 หน้า

ราคา/ชุด :   75 บาท

 

จุดเด่น/เนื้อหาของหนังสือ

1. เนื้อหาครบตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  พุทธศักราช 2551 ใช้ภาษาอ่านง่าย อธิบายเนื้อหาจากสิ่งใกล้ตัวเพื่อความเข้าใจ ใช้ภาพนำเรื่องเพื่อกระตุ้นความสนใจ ใช้กระดาษถนอมสายตา รูปเล่มมีสีสันสดใส เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2. ใช้รูปแบบการจัดทำหนังสือให้สอดคล้องกับ  รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะความรู้  5ES  ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์  เนื้อหาทันสมัย ความหมายอิงราชบัณฑิต พร้อมอธิบายเพิ่มเติม  ใช้ภาพอธิบายความหมาย  

3. สรุปเนื้อหาการเรียนแต่ละบท และสรุปเนื้อหาโดยรวมของแต่ละหน่วย พร้อมคำถามคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือกระทำ (กิจกรรม Active Learning) 

ราคา : : 75 บาท

ADD TO CART

สินค้าแนะนำ


สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจ

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับใบประกันฯ)

  56

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับใบประกันฯ)

  59

 • หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบประกันฯ)
  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ฉบับใบประกันฯ)

  59

 • Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  Student’s Book ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4