Your cart

View Cart

กิจกรรมอบรม เทคนิคการจัดประสบการณ์การสอนแบบทักษะบูรณาการปฐมวัย
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร) ร่วมกับ

????‍????ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย สมุทรปราการ

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรสถานศึกษา เรื่อง "เทคนิคการจัดประสบการณ์การสอนแบบทักษะบูรณาการปฐมวัย"

????ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย สมุทรปราการ

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายและแนะแนวในการจัดกิจกรรมให้แก่คณะครูและบุคลากรทางด้านการศึกษา

ซึ่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมรับการอบรมอีกมากมาย

พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย สมุทรปราการ ที่เชื่อมั่นและมอบความไว้วางใจในการจัดอบรมขึ้นในครั้งนี้