Your cart

View Cart

 สสร.

สร้างสรรค์สื่อ ให้เด็กไทย เก่งก้าวไกล
 
• เนื้อหาครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
• องค์ประกอบครบครัน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด แผนการสอน และคู่มือครู
• รูปแบบการนำเสนอทันสมัย เข้าใจง่าย
• กิจกรรม คำถาม มุ่งสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
• ประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งผู้เรียนและผู้สอน
 
หนังสือ สสร. “ครบถ้วน ครบครัน ทันสมัย 
สร้างทักษะ ประยุกต์ใช้ได้จริง”